ANADOLU SİGORTA
Yönetici Sorumluluk Sigortası

Anasayfa

Sorumluluk Sigortaları

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası, sorumluluk sigortaları arasında yer alır. Şirket ve şirkete bağlı ortaklıklarda yönetici veya denetleyici pozisyonunda çalışanların görevleri esnasında ortaya çıkacak zararlar sebebiyle kendilerine yöneltilen tazminat taleplerinin ve açılacak davalardaki vekalet ücretleri ile yargılama giderlerinin karşılanması için teminat sağlayan bir sigorta türüdür.

Özel sektörde yönetici pozisyonunda görev alan kişiler, hata veya ihmal sonucunda işletmenin, işletmede çalışanların ve üçüncü kişilerin maddi veya bedeni zarar görmesine sebep olabilir. Poliçenin konusu ihmal, yanlış beyanda buluma, yetki ve sorumluluklarım ihlali, meslek ve sanatta acemilik ile diğer her türlü haksız eylem ve işlemlerdir. Bu sebeple zarar gören işletme veya üçüncü kişiler, yöneticiden zararın tazminini isteme hakkına sahiptir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Faydaları Nelerdir?

Gerek hukuk gerekse ceza mevzuatımızda yöneticilerin sorumluluğuna dair çeşitli düzenlemeler bulunur. Özellikle İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda konuya ilişkin hükümler mevcuttur. Ancak bu zarar gören kişilerin maddi zararlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden uzun yıllar devam edecek tazminat ve ceza davaları ile uğraşmak istemeyen şirketler yönetici sorumluluk sigortası yaptırmayı tercih ederler. Poliçede sigortalanan, yöneticinin eylem ve işlemlerinden zarar gören gerçek veya tüzel 3.kişilerdir.

Yönetici sorumluluk sigortası, yöneticinin çalıştığı firmanın menşeine bağlı olmaksızın tüm Dünya’da koruma sağlar. Ortaklar, hissedarlar, banka ve kreditörler, tedarikçiler, şirket personel, resmi kamu kurum ve kuruluşları, iflas dairesi, rakip şirketler, şirket alacaklıları ve 3. kişilerin tazminat taleplerine karşı yöneticilerin bu poliçe ile kendilerine maddi teminat sağlamaları mümkündür. Yöneticinin çalıştığı pozisyonun gerekleri, risk durumu, sorumluluğun kapsamı ve olası maddi zararlar dikkate alınarak teminatların belirlenmesi ve ek teminatlar konulması mümkündür. Riskin gerçekleşmesi halinde, poliçedeki limitler dahilinde 3. Kişinin zararları sigorta şirketi tarafından ödenir.

Diğer sorumluluk sigortalarında olduğu gibi yönetici sorumluluk sigortası da kasıtlı davranışlar sebebiyle ortaya çıkan zararları karşılamaz. Riskin yöneticinin o işyerinde çalıştığı dönemdeki eylem ve işlemleri sonucu ortaya çıkması gereklidir. Ayrıca şirkete yöneticinin hata veya ihmali sebebiyle kesilen idari para cezalarının da poliçe kapsamına alınması mümkündür.

Aşağıdaki formu doldurarak, uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz.
Yönetici Sorumluluk Sigortası TALEP FORMU